شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/07/14 مصوبه هيات وزيران  
1387/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/09/18 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-