شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/07/29 مصوبه هيات وزيران  
1388/08/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1388/08/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 53
1388/09/29 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1388/10/08 جدول تطبيقي  
1388/11/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 53
1388/12/02 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1388/12/08 جدول تطبيقي  
1388/12/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1388/12/26 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-