شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/06/20 مصوبه هيات وزيران  
1390/07/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/07/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/07/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-