شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتورهوايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/08/21 مصوبه هيات وزيران  
1391/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1393/12/27 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-