شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/04/14 مصوبه هيات وزيران  
1388/05/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1388/09/29 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1388/10/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/10/08 جدول تطبيقي  
1388/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1388/11/21 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-