شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/03/23 مصوبه هيات وزيران  
1389/04/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/04/26 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-