شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/10/04 مصوبه هيات وزيران  
1387/11/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/12/10 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-