شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/04/06 مصوبه هيات وزيران  
1389/04/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/08/19 نامه دولت  
1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-