شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان فضايي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/03/26 مصوبه هيات وزيران  
1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/04/25 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-