شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/11/18 مصوبه هيات وزيران  
1389/02/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/03/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-