شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/04/13 مصوبه هيات وزيران  
1386/05/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1386/05/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1387/06/24 نامه دولت  
1387/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1387/09/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-