شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/05/25 مصوبه هيات وزيران  
1388/07/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1388/08/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-