شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/04/13 مصوبه هيات وزيران  
1389/05/11 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/06/02 نامه دولت  
1390/10/04 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1390/10/27 جدول تطبيقي  
1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1391/02/16 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-