شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/12/16 مصوبه هيات وزيران  
1389/01/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 139 - 141
1389/02/19 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1389/03/17 جدول تطبيقي  
1389/03/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/03/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1389/04/27 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1389/05/04 جدول تطبيقي  
1389/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1389/05/27 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-