شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/01/22 مصوبه هيات وزيران  
1386/02/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1386/06/11 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1386/07/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1386/08/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1386/09/07 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1386/09/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1386/10/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1386/11/10 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-