شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/07/30 مصوبه هيات وزيران  
1391/09/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1391/09/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1391/10/02 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1391/11/18 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1391/12/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1391/12/19 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1392/02/22 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1392/03/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/03/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1393/08/14 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1392/03/29 چهاردهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1392  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-