شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/03/26 مصوبه هيات وزيران  
1387/04/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1387/06/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 175
1388/09/22 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1388/09/29 جدول تطبيقي  
1388/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1388/11/21 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-