شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/08/17 مصوبه هيات وزيران  
1388/10/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/11/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 80
1388/12/10 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1389/07/05 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-