شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/02/23 مصوبه هيات وزيران  
1388/04/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1388/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1388/04/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-