شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/06/07 مصوبه هيات وزيران  
1389/07/14 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/07/25 نامه دولت  
1389/08/11 نامه شوراي نگهبان  
1389/08/19 نامه دولت  
1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1389/12/04 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1389/12/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1390/01/17 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-