موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 1383/06/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات داده‌ها 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات سيار 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 1383/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي مخابرات ايران 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و صنايع طبيعي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خدمات برق (مشانير) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌ هاي نو ايران (سانا) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1382/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1382/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت «تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي» 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون 1382/08/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1382/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1382/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-