موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت مادرتخصصي دخانيات ايران 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران 1383/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح 1383/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير) 1383/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور 1383/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1383/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1383/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران 1383/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1383/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1383/06/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي كشور 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (شركت مادرتخصصي) 1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 1383/06/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات داده‌ها 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت ارتباطات سيار 1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 1383/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي مخابرات ايران 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران 1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و صنايع طبيعي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خدمات برق (مشانير) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-