موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6766658765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388)) 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس 1394/06/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي، الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (1)، (2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به ‌موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط‌به يكسان‌كردن برخي از مقررات حمل ‌و نقل هوايي بين‌المللي 1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي 1394/05/14 بدون اعلام نظر شورا
لايحه اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT) 1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن 1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل‌ و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي 1394/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم 1394/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1394/04/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه دائمي شدن قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي 1394/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران 1394/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري 1394/03/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 1394/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1394/03/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني (سرو) و (اسندره) 1394/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني (رازي) و (كاپي كوي) و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1394/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران 1394/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور 1394/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 1394/02/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1393/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني 1393/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان 1393/08/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته 1393/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3301  
v  >6766658765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-