موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6766658765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور 1395/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور 1395/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور مدني‌) 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، ‌عشايري و صيادي به اعضا‌ 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور 1394/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 – و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203)) 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد) 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلي فراهمايي‌ها (كنفرانس)‌ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا - 2010 ميلادي 1389 هجري شمسي) 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشور‌هاي اسلامي (سميك) 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين‌دولتي بنادر خشك 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور 1394/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1394/11/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده انتقال محكومين به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه شوراهاي حل اختلاف 1394/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/10/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور 1394/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تسري مواد (79) و (83) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1394/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از صنعت برق كشور 1394/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388)) 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور 1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس 1394/06/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي، الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه 1394/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3336  
v  >6766658765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-