شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/06 لايحه  
1396/11/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/12/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/16 نامه استمهال  
1396/12/28 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1397/01/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/03/30 نامه استمهال  
1397/04/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 110
1397/04/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1397/07/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/07/07 جدول تطبيقي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-