شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/15 طرح  
1396/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/01/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/01/28 نامه استمهال  
1397/02/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 99 - 93 - 90 - 75
1397/03/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/04/05 جدول تطبيقي  
1397/04/13 نامه استمهال  
1397/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 93
1397/05/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/06/03 جدول تطبيقي  
1397/06/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1397/06/31 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-