موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6766659876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني (رازي) و (كاپي كوي) و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1394/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران 1394/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور 1394/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 1394/02/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1393/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي 1393/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني 1393/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان 1393/08/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته 1393/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور 1393/05/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار 1393/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجارت 1393/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي 1393/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه آيين دادرسي كيفري 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3317  
v  >6766659876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-