موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6766659876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور 1393/05/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW) 1393/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار 1393/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر 1393/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجارت 1393/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي 1393/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 1393/01/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه آيين دادرسي كيفري 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1393 كل كشور 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن 1392/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1392/10/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور 1392/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور 1392/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات 1392/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدارسيون روسيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن 1392/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش 1392/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3301  
v  >6766659876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-