شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/12/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-