شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1398 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/04 لايحه  
1397/12/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/12/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/12/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/12/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 15 - 51 - 52 - 57 - 85 - 110 - 126
1397/12/19 جدول تطبيقي  
1397/12/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/12/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/12/21 جدول تطبيقي  
1397/12/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/12/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 110 - 3 - 51 - 85
1397/12/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/12/25 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/12/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-