شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/07/01 طرح  
1397/09/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/09/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/09/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 52
1397/09/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/11/16 جدول تطبيقي  
1397/11/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 52
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-