موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7069687654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از گزارشگران فساد 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1401/11/5 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي دوغارون 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي سرخس 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي مازندران 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان 1402/05/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» 1402/05/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1402/05/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سهام سرمايه دور ششم بانك توسعه اسلامي 1402/04/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور 1402/04/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو 1402/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها 1402/04/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 1402/04/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1402/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي 1402/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شوراهاي حل اختلاف 1402/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي 1402/03/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه سند الحاقي (پرونكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولت‌هاي عضو 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه يا بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از مالكيت صنعتي 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه بودجه سال 1402 كل كشور 1401/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1401/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/12/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي كسب جايگاه دولت عضو در سازمان همكاري شانگهاي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده 1401/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني 1401/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي 1401/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي آموزشي و پژوهشي مديريت خطرپذيري و تاب‌آوري زلزله براي غرب و مركز آسيا در پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله تهران، به عنوان مركز گروه (2) تحت حمايت يونسكو با تمركز بر مديريت و كاهش خطرپذيري بلايا 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (3) ماده (48) قانون حمايت خانواده 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشك و تجهيزات پزشكي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو 1401/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت‌هاي ساحلي خزر 1401/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيكاراگوئه 1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق 1401/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري 1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3456  
v  >7069687654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-