موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6968677654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري 1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح ماده (122) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي) 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از مالكيت صنعتي 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه ماده (11) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي در رابطه با حقوق، مزايا و مصونيت‌هاي دبيرخانه دائمي مجمع مجالس آسيايي 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) 1401/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب مقاوله‌نامه حق تشكل و مذاكره دسته‌جمعي مورخ 1949 (1328) (شماره 98) 1401/05/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (37) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1401/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه اروپايي حمل و نقل محصولات خطرناك از طريق جاده (اي دي آر) 1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه آيين‌نامه موسسه‌هاي به رسميت شناخته شده (آر-اُ) در زمينه ارائه خدمات صدور گواهينامه‌هاي قانوني فني و ايمني دريايي الحاقي به كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (سولاس) 1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تغيير ساعت رسمي كشور 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (1) بند «ب» ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جهش توليد دانش‌بنيان 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1401/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تمديد زمان تحويل قير سال 1400 1401/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت‌هاي ساحلي خزر 1401/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1401/02/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره ماده (206) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1401 كل كشور 1400/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فهرست احكام قانوني نامعتبر در حوزه ورزش 1400/12/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظام رتبه بندي معلمان 1400/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فهرست قانوني احكام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي بند (10.1.4.5) اساسنامه موسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه‌شناسي سازمان همكاري اقتصادي (ريسكام) 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه‌اي 1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3422  
v  >6968677654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-