عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >20191816151413321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصد و هفدهمين جلسه مورخ 1387/3/4 شوراي نظارت بر آموزشگاه‌هاي علمي آزاد، تقويتي كنكور و زبان خارجه 1388/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 11 آيين‌نامه قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي رضا احمدي 1388/02/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره هاي يك، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه يكصد و هجدهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط آقاي حسين عظيمي با كالت آقاي وحيد بيات مختاري 1387/12/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 86/1/29459 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري توسط خانم فرحناز آراء نعمتيان 1387/12/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و ذيل نامه شماره 38004 مورخ 1376/11/6 اداره كل كار و امور اجتماعي استان بوشهر 1387/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 1387/10/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 16 آيين‌نامه تفاضا و اشتراك تلفن ثابت 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 45/2 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصد و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان 1387/10/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1381/9/26 شوراي اسلامي شهر الوند 1387/09/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 بخشنامه شماره 1800/108457 مورخ 1384/06/16 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 62/019/761 مورخ 1386/2/18 بانك كشاورزي 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 صورتجلسه شماره 1/2/5531/د مورخ 1386/3/27 و بند 5 صورتجلسه مورخ 1385/11/25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارگروه ساماندهي نمك اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 بخشنامه شماره 33056/800 مورخ 1369/11/2 وزارت نيرو 1387/04/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1374 1387/04/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 صورتجلسه شماره 1015 مورخ 1382/10/21 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران و بخشنامه شماره 110/1986/م مورخ 1383/4/24 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8310/8350440 مورخ 1383/9/12 شهردار تهران 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 420/14/225/2511ف مورخ 1378/4/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 302034 مورخ 1381/10/10 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورزي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 26 و تبصره 2 آن از تصويب‌نامه شماره 72784ت35774ك مورخ 1385/6/21 هيئت وزيران 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 91260/5886 مورخ 1385/2/18 و شماره 36856/160932 مورخ 1385/12/5 و 36856/5065 مورخ 1385/1/20 گمرك ايران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 - 3 بخشنامه شماره 15 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كد 596 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (بخشنامه شماره 5790 مورخ 1378/4/20 بانك مسكن) 1387/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن شقوق 1، 2 و 3 بند (ب) بخشنامه شماره 3/10007 مورخ 1380/12/8 بيمه مركزي ايران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 335 مورخ 1381/9/19 بانك كشاورزي 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌هاي آن مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2840 مورخ 1373/5/29، شماره 1205 مورخ 1375/2/24، شماره 234 مورخ 1374/1/27، شماره 678 مورخ 1381/6/5 و شماره 127 مورخ 1380/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1386/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت آخر بند 1 صورتجلسه مورخ 1374/12/7 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر كرمان 1386/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9-2 بخشنامه شماره 902/1/140 مورخ 1379/3/31 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده‌كنندگان از سرمايه بيمه عمر 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 7 تصويب‌نامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 1381/3/4 هيئت وزيران 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هيئت وزيران 1386/01/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 9 مصوبه مورخ 1382/12/23 شوراي اسلامي شهر اصفهان 1386/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوبه جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر كرمان 1386/01/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1385/2/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1385/11/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1-32-4) و (2-23-4) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 وزير نيرو 1385/10/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قيد 24-24 دستورالعمل ساماندهي و يكنواخت‌سازي يگان‌هاي انتظامي خراسان 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1371/9/7 در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تأديه 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 52/57283 مورخ 1374/12/28 سازمان تأمين اجتماعي 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 15/41/715/50359 مورخ 1380/11/23 و 15/53/473/15907 مورخ 1380/4/4 معاون انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختي‌هاي داخلي بانك ملت 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (خ) ماده 1، ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند 1 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1385/05/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 1377/4/30 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) قسمت 2-2 دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال 1384 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه 1385/05/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شوراي تأمين استان خراسان (خراسان رضوي) 1385/04/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/9/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1381/5/27 شركت پشتيباني و امور دام وزارت جهاد كشاورزي 1385/02/31 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4-3 دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 978  
v  >20191816151413321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-