عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >19181716151413321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 710/84145 مورخ 1381/10/18 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 22526/5989 مورخ 1379/12/28 و 19444/ت33264هـ مورخ 1383/4/13 هيئت وزيران و نظريه شماره 49572 مورخ 1383/10/20 معاونت حقوقي امور مجلس رياست جمهوري 1384/09/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/4 هيئت مديره شركت مخابرات ايران (بند2) 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (3/2) ماده 3 بخشنامه 710/36 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و مجازات آنها مصوب 1304/12/13 هيئت وزراء 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 14، 15، 16 ، 23، 24، 21، 22، 27، 30 تبصره‌هاي يك و 2 ماده 4 آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار 1384/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه مورخ 1377/11/5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع ضوابط احداث ساختمان هاي 6 طبقه و بيشتر در تهران 1384/07/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارائي 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر آخر (بند3) تصويب‌نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 1380/5/30 هيئت وزيران 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه شماره 884403 مورخ 1382/6/11 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1384/04/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1252 مورخۀ 1373/12/28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1384/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف-1 و تذكر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 80/8/27 شوراي اسلامي شهر كرمان 1384/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 109563 5000 مورخ 811208 سازمان تأمين اجتماعي توسط خانم مرضيه حميد 1384/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 85646/107 مورخ 1379/11/12 اداره كل آموزش و پرورش اردبيل 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 78 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نهصد و سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 78/10/12 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1383/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 83/5774 مورخ 83/6/12 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126-1/م مورخ 83/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي 1383/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر ششم و مواد 3 و 5 دستورالعمل اجرايي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 1343 1383/06/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و بند ب ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1383/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 355 مورخ 3/ 4/ 1374 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/04/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/04/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 8 آيين‏نامه اجرايى قانون تملك آپارتمانها 1383/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند (3) و بند (4) قسمت (ج) بخشنامه شماره 137 آن سازمان شده است 1383/02/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 مصوبه مورخ 22/ 3/ 1376 شوراى صنعت استان همدان 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 اين سازمان شده است 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 29/ 9001 مورخ 28/ 4/ 1377 شهردارى تبريز 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 2 /12/ 1371) رئيس قوه قضائيه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/ 3/ 1373 آن سازمان شده است 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 آيين‏نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمى 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات جلسات شماره 472، 474 و 513 مورخ 20/ 12/ 1381 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/01/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند «ز» ماده 16/1 آيين‏نامه استخدامى 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين‏نامه اجرايى سازمان زندانها 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 مصوبه شماره 14404/ت3203 هيئت وزيران 1382/04/14 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 1 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال قسمت ذيل بند 4 ماده 1 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات... مصوب 3/ 2/ 1374 هيئت وزيران 1382/04/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مفاد ماده 8 اصلاحى آيين‏نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگى مصوب 1368/05/28 هيئت وزيران، 1382/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1382/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/56 ـ 4 آيين‏نامه تكميلى تعرفه‏هاى برق 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/4 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى كشور 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه 30380 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان تأمين اجتماعى 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 21 و صدر ماده 22 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/ 3/ 1378 بانك مسكن 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 مورخ 1370/02/30 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 10 قسمت الف مقررات و ضوابط شبكه‏هاى اطلاع رسانى رايانه‏اى (مصوب 15/ 8/ 1380 شورايعالى انقلاب فرهنگى) 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى الف، پ و ت ماده 7 آيين‏نامه دادرسى ديوان عدالت ادارى (مصوب 10/ 6/ 1362 شورايعالى قضايى) 1381/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 210/14/225/8533 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خيريه 1381/05/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‌هاى شماره 152/17866هـ مورخ 1372/5/23 هيئت وزيران 1381/04/08 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >19181716151413321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-