عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >20191817161514321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مورخ 1381/10/22 موضوع بخشنامه شماره 6/145459/س مورخ 1381/11/6 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخشنامه شماره 1006/361د/ب مورخ 1379/1/29 رئيس شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 821 مورخ 1383/10/19 شوراي اسلامي شهر آباده 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/7/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 1688=24/1-1208-13/4 مورخ 1381/3/26 و 935=24/1-1208-13/4 مورخ 1382/10/2 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/02/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 تصويب‌نامه شماره 58352/ت25960 مورخ 1380/12/22 هيئت وزيران 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 39 آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن ثابت 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي موضوع تصويب‎نامه شماره 33752/ت20040ه‍ مورخ 1378/9/6 هيئت وزيران 1384/12/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 45068/250 مورخ 1372/323 معاون وزير نيرو در امور آب 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) ماده 1 دستورالعمل ماده 4 آيين‌نامه تسهيلات آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (4 مكرر) ضوابط واگذاري ساختمان‌هاي احداث‌شده در شهر طبس مصوب وزارت مسكن و شهرسازي 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانك مركزي 1384/11/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ آب و اراضي موقوفه، موضوع تصويب‌نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 1380/8/13 هيئت وزيران 1384/11/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه نمايش برنامه‌هاي ويديويي مصوب 1372 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 710/84145 مورخ 1381/10/18 مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 22526/5989 مورخ 1379/12/28 و 19444/ت33264هـ مورخ 1383/4/13 هيئت وزيران و نظريه شماره 49572 مورخ 1383/10/20 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري 1384/09/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/4 هيئت مديره شركت مخابرات ايران 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 (3/2) ماده 3 بخشنامه 710/36 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و مجازات آنها مصوب 1304/12/13 هيئت وزيران 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 14، 15، 16، 23، 24، 21، 22، 27، 30 و تبصره‎هاي 1 و 2 ماده 40 آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار 1384/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه مورخ 1377/11/5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران موضوع ضوابط احداث ساختمان‌هاي 6 طبقه و بيشتر در تهران 1384/07/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر آخر (بند3) تصويب‌نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 1380/5/30 هيئت وزيران 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه شماره 884403 مورخ 1382/6/11 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1384/04/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1252 مورخ 1373/12/28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1384/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف-1) و تذكر 6 دستورالعمل شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر كرمان 1384/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي 1384/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 85646/107 مورخ 1379/11/12 اداره كل آموزش و پرورش اردبيل 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 1378 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه شماره 931 مورخ 1378/10/12 شوراي پول و اعتبار 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1383/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 83/5774 مورخ 1383/6/12 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126-1/م مورخ 1383/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي 1383/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 1343 موضوع ابلاغيه شماره 19165/5992/6 مورخ 1363/10/6 1383/06/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و بند (ب) ماده 20 آيين‎نامه اجرايي ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1382/8/4 هيئت وزيران 1383/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 355 مورخ 1374/4/3 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/04/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/04/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 8 آيين‏نامه اجرايى قانون تملك آپارتمان‌ها 1383/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3 و 4 قسمت (ج) بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1383/02/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 مصوبه مورخ 1376/3/22 شوراى صنعت استان همدان 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 سازمان امور مالياتي كشور 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 2402 مورخ 1382/4/25 ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9001/29 مورخ 1377/4/28 شهردارى تبريز 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1381/12/2 قوه قضائيه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 1373/3/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 آيين‏نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمى و چگونگي انتخاب آنان مصوب 1377/5/22 هيأت وزيران 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات جلسات شماره 472، 474 و 513 مورخ 1381/12/20 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/01/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ز) ماده 1/16 آيين‏نامه استخدامى سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين‏نامه اجرايى سازمان زندان‌ها 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 1380/4/5 هيئت وزيران 1382/04/14 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 978  
v  >20191817161514321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-