عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >20191817161514321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1374/2/3 هيئت وزيران 1382/04/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 اصلاحي آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره 54194/ت653 مورخ 1368/5/31 هيئت وزيران 1382/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1382/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/56 ـ 4 آيين‏نامه تكميلى تعرفه‏هاى برق 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/4 ماده 4 مورخ 1377/4/28 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه 52/30380 مورخ 1375/8/28 سازمان تأمين اجتماعى 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 21 و صدر ماده 22 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 و تبصره‌هاي 1، 2 و 3 آن از آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 5790 مورخ 1378/4/20 بانك مسكن 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 مورخ 1370/2/30 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 10 قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبكه‏هاى اطلاع‌رسانى رايانه‏اى مصوب 1380/8/15 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى (الف)، (پ) و (ت) ماده 7 آيين‌ دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب 1362/6/10 شورايعالى قضايى 1381/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 210/14/225/8533 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خيريه 1381/05/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‌هاى شماره 152/17866هـ مورخ 1372/5/23 و 23733/ت16729هـ مورخ 1375/4/10 هيئت وزيران 1381/04/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 402/03/34/57 مورخ 1376/11/14 اداره كل وظيفه عمومي ناجا 1381/04/08 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1381/03/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/34/35161 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1636/هـ مورخ 1380/4/30 سازمان ملى زمين و مسكن 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور مصوب كميسيون عالي هماهنگي، موضوع ماده 10 آيين‌نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها داخل در محدوده شهرها، مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‎باشد، مصوب 1366/11/4 هيئت وزيران 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى (1ـ33ـ4) و (2ـ33ـ4) آيين‏نامه عملياتى و شرايط عمومى تعرفه‏هاى آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 و‌زارت نيرو 1380/11/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1/3/34/1835 مورخ 1366/2/9 وزارت كشور 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1360/3/13، 1360/12/5 و 1363/9/16 شوراى نظارت بر گسترش شهر تهران 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698/2/33 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگى امور عمراني و‌زارت كشور 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 123/5722/501 مورخ 1374/9/19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهرى (شركت آب و فاضلاب استان تهران) 1380/10/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 85568/3/34/2 مورخ 1376/5/8 وزارت كشور 1380/10/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه صدور جواز وكالت اتفاقى (موقت) به شماره 1/78/2114 مصوب 1378/3/3 رياست قوه قضائيه 1380/10/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1ـ2ـ5) طرح تفصيلى شهر قزوين مصوب 1373/7/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى 1380/10/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 1379/3/3 شوراى آموزش دانشگاه تربيت مدرس 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 52/30380 مورخ 1375/8/28 سازمان تأمين اجتماعى 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه نحوه ترتيب وصول ‏پذيره و اهدايى مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 مصوبه مورخ 1375/11/14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران در اصفهان 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5013/29090 مورخ 1378/8/5 سازمان تأمين اجتماعى 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 111837/71/1 مورخ 1379/11/12 و شماره 20530/71 مورخ 1380/3/12 سازمان حمل و نقل و پايانه‏هاى كشور 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7390/421 مورخ 1377/8/5 وزارت نيرو 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 1379/11/5 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 1367/11/5 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند (ب) شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته آزمون فرهنگيان سال 1379 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1ـ1) دستورالعمل شماره 36/21985 مورخ 1379/9/27 مركز آموزش مديريت دولتى 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 3/3350 مورخ 1379/3/22 شركت بيمه ايران 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 146 و ماده 147 مقررات پرسنل و‌ظيفه سپاه پاسداران (كتاب سرباز) 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاى شماره 1/76/12333 مورخ 1376/7/13، 1/77/7183 مورخ 1377/7/4 و 1/7813 مورخ 1374/5/10 قوه قضائيه 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1369/10/3 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1380/04/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6872 مورخ 1379/3/7 سازمان مسكن و شهرسازى آذربايجان شرقى 1380/04/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‏هاى شماره 116/2301 مورخ 1377/2/9 و شماره 11415 مورخ 1377/6/23 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 1380/04/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2، 3، 5 و 9 آيين‏نامه اجرايى ماده 4 قانون اعطاى امتيازات ايثارگرى و اشتغال در مناطق جنگى و جنگ‌زده به كارگران مشمول قانون كار، موضوع تصويب‌نامه شماره 75237/ت19804هـ مورخ 1378/3/18 هيئت وزيران 1380/04/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 4/24817ـ52 مورخ 1377/11/24 مدير كل درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1380/02/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/7/5 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 1380/02/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 18324/3/34/2604 مورخ 1377/9/12 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور 1380/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 الحاقى به آيين‏نامه اجرايى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1376/1/31 هيئت وزيران 1379/12/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 4 بخشنامه شماره 39361/30/100 مورخ 1378/12/20 وزارت نيرو 1379/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 978  
v  >20191817161514321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-