عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >19181716151413321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1097/ 60 مورخ 29 /6/ 1374 بانك مركزى 1378/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 100/155م مورخ 1375/1/26 نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه 1378/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‏هاى شماره 52166 مورخ 1377/8/11 و 52373 مورخ 1377/8/11 هيئت وزيران 1378/07/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/ 11/ 1361 شوراى طرح و بررسى شهردارى تهران 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال قسمت أخير بخشنامه شماره 10/سا 10625 مورخ 1376/5/4 بانك ملى ايران 1378/07/04 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1009 مورخ 78/1/24 بانك مركزي توسط شركت تجارتي ايل 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شركت مخابرات در قسمتي كه حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن را معادل 100 پالس تلفن شهري (بند 3 صورتجلسه شماره 172 مورخ 76/11/18 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت مخابرات ايران قرار داده است 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 594 مورخ 1368/7/24 سازمان تامين اجتماعي 1378/06/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2 و 4 (و تبصره آن) آيين‏نامه اجرايى بند «ه» تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3هيئت وزيران 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 34/182 مورخ 1375/3/26 شوراى اقتصاد 1378/01/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى 1377/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عملكرد وزارت كشور در اجراى لايحه قانون مالكيت و بهره بردارى از اراضى واقع در آبخور سد دز و الغاى قراردادهاى كشت و صنعت 1377/10/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 اصلاحى آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران (مصوب 1376 رئيس قوه قضائيه) 1377/08/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/ 7/ 1365 دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى 1377/08/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د بخشنامه شماره 111/م ح/34 مورخ 14/ 12/ 1373 شوراى اقتصاد 1377/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 8040/ 3003 مورخ 19/ 6 /1375 اداره كل بيمه 1377/05/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا 1377/05/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن در مورد بندهاى (د) و (و) الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا (مصوب 1355 وزارت دادگسترى) 1377/03/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن 51 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1377/03/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 با شرع انور و اظهارنظر در مورد دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 249 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب 1355/4/6 وزارت دادگسترى 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 65678/ 8889/ 811 مورخ 13/ 12/ 1370 شهردار تهران 1376/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 10/ 5/ 1374 معاون اجرايى قوه قضائيه 1376/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1616/61 مورخ 14/ 10/ 1370 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 5/ 2/ 1371 بانك مركزى جمهورى اسلامى 1376/05/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده28 آيين‏نامه اجرايى آموزش و پرورش همگانى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/ 10/ 1373 سازمان حمايت از مصرف‏كنندگان 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 1366 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-4/30 مورخ 19/ 12/ 1371 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1376/04/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آيين‏نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 30 /9/ 1365 هيئت وزيران) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران اسناد رسمى (مصوب 24/ 9/ 1373 رئيس قوه قضائيه) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1051/ 60 مورخ 5/ 4/ 1374 بانك مركزى 1376/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و مواد 8 و 11 آيين‏نامه حمل و نقل وسايل درون شهرى سازمان اتوبوسرانى بوشهر 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى 1376/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 57/ 23352 مورخ 17 /6/ 1366 شهردارى تبريز 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د مصوبه شماره 111/م خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6543/3/آ مورخ 25 /9/ 1374 (مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى) 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 نظريه شماره 30/5/3941 مورخ 1368/4/30 مدير كل دفتر فنى مالياتى وزارت امور اقتصاد و دارايى 1375/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 از بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت شركت تعاونى مسكن جهاد سازندگى استان مازندران 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 3442/ 4/ 30 مورخ 6/ 2 /1369 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 41 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1885/ 6 ـ 18/ 2/ 69 معاون امور درمان وزارت بهداشت 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 421/م مورخ 1373/2/21 وزارت امور اقتصادى 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 دستورالعمل شماره 84353ـ1208 مورخ 26/ 1 /1372 معاون راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل و نيروى انتظامى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 844/ 111 مورخ 21/ 5/ 1369 هيئت مديره شركت مخابرات ايران 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 1/161 مورخ 1372/4/4 وزير مسكن و شهرسازى و شهرسازى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه بدون وجود قانون از مرجع صلاحيت‏دار 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >19181716151413321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-