عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2322217654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 93/120285- 1393/5/2، 94/347172- 1394/11/27، 94/249601- 1394/9/2 و 92/206546- 1392/7/11 بانك مركزي 1400/09/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان موضوع تصويب‌نامه شماره 47069/ت51514هـ مورخ 1395/4/23 هيئت وزيران 1400/09/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري مصوب شهريور سال 1396 معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي 1400/09/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 7، 8 و تبصره آن از آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 1400/09/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك ماده 1 و ماده 3 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكترا مصوب 1393/3/27 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1400/09/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصميم كارگروه و تدابير ويژه ارزي وزيران 1400/09/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آگهي تعيين حد بستر تالاب انزلي و حد بستر تعييني مورخ 1396/7/12 شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان 1400/09/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 2703-154/م- 1399/4/2 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان 1400/09/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت (ج) دستورالعمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها 1400/09/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- بند (الف) و (ب) مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به تاريخ 1397/12/26 ابلاغي در بخشنامه شماره 20685- 1398/4/26 رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور 2- بخشنامه شماره 83427-1398/4/29 وزير كشور 1400/09/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصميم مورخ 1399/1/17 ستاد ملي مبارزه با كرونا 1400/09/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل شيوه‌نامه ساماندهي و كنترل سيلاب رودخانه‌هاي استان گيلان با ابلاغيه شماره 97/80/1/6275 الف- 1397/10/2 استاندار گيلان 1400/09/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشي از مجوز استخدامي شماره 180981- 1399/4/16 سازمان برنامه و بودجه كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 230/97/115 -1397/8/14 سازمان امور مالياتي كشور 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 300/131 - 1399/2/17 سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1398/12/28 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي به شماره 46156/ت50411- 1393/4/29 وزيران عضو شوراي هماهنگ مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 قسمت الف مصوبه مورخ 1393/7/9 شوراي برنامه‌ريزي شهري و سياست‌گذاري طرح‌هاي عمراني اصفهان 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 237521- 1395/12/8 مدير كل روابط كار و جبران خدمت 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي به شماره 9073/2670/3000- 1399/3/18 دادستان استان البرز 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه شماره 5-87 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 222/22746- 1398/11/30 سازمان امور مالياتي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3394-1/1 مورخ 1381/4/30 سازمان ميراث فرهنگي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عبارت (رسماً) در بند اول بخشنامه 2/1215 مورخ 1356/2/1 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 و تصويب‌نامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1378/3/1 هيئت وزيران 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت جزئيات، مراحل و منابع آزمون هر يك از بخش‌ها و رشته‌هاي جشنواره (صفحات 9 الي 15) از آيين‌نامه سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن و عترت (ع) دانشجويان سراسر كشور 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن شق الف بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/256/122- 1398/12/24 اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان بوشهر 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 20، 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني مصوب 1368 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كلانشهر اراك مربوط به سال 1398 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 302708/100/02- 1396/12/27 وزير راه و شهرسازي 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در سال 1397 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 8 و 9 ماده يك تصويبنامه شماره 79795/ت 56610هـ- 1398/6/30 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 246- 1381/8/15 شوراي اسلامي شهر تبريز 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل اجرايي توزيع و انتشار آگهي‌هاي دولتي 1400/08/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري 1400/08/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن كل آگهي و آزمون تبديل وضعيت نيروي قراردادي به پيماني استانداري اردبيل در اسفند سال 1390 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويبنامه شماره 63/ت56348هـ - 1398/1/5 هيئت وزيران 1400/08/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 3، 1 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ مورخ 1398/8/22 هيئت وزيران 1400/08/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري 1400/08/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/2/16 كميسيون ماده 5 شوراي شهرسازي و معماري گلستان 1400/08/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون نظام صنفي مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91- 1391/7/8 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1400/06/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 300/55993- 1393/10/23 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1400/06/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 بند 1 و بندهاي 5، 4، 3، 2 اطلاعيه ديوان محاسبات كشور 1400/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه‌هاي شماره 5/98/1797/ش- 1398/2/10 و 5/98/17296/ش- 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد 1400/06/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويبنامه شماره 386106- 1398/7/14 شوراي عالي اداري و كل تصويبنامه شماره 114447/ت57223هـ هيئت وزيران 1400/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ج) ماده 21 و ماده 26 دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري 1400/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 655/115917- 1397/12/18 سازمان غذا و دارو 1400/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1108  
v  >2322217654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-