عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2625247654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه انتخاب شهردار تهران مصوب 1400/5/17 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 27 دستورالعمل تفكيك آپارتمان‌ها مورخ 1382/5/20 رييس سازمان ثبت املاك 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 147- 80/7/1، 157- 80/9/17 و 222- 1381/9/4 شوراي اسلامي شهر اهواز 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 و تبصره بند 1 مصوبه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي در سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 99/7/16 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي اجرا در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان شاهرود 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 15 آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي، تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/10 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 11، 12، 13، 14، 15، ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 342/361 مورخ 1397/2/15 شوراي اسلامي شهر كرسف 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 99/10/8 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه به شماره 46287/ت5862هـ مورخ 1400/4/28 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1400/220/19971/ص مورخ 1400/7/12 اداره كل راه و شهرسازي استان تهران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-5 ماده 5 ضوابط استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 1399/4/30 و تبصره بند 7 و بند 5-2 از ماده 5 و بند 6-6-7 از ماده 7 دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدام متمركز سازمان تامين اجتماعي سال 1399 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه 47658/ت 59019هـ مورخ 1400/5/5 هيئت وزيران و تصويب‌نامه شماره 17985/81817هـ مورخ 1377/12/26 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9019/1931/3001 مورخ 1397/10/6 شوراي حفظ حقوق بيت‌المال فارس 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن فراز دوم تصويب‌نامه هيئت وزيران به شماره 96223/ت 54359 هـ مورخ 1396/8/6 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1387/7/27 سازمان امور مالياتي كشور 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه كميسيون مركزي امور ايثارگران (وزارت جهاد كشاورزي) موضوع جلسه شماره 385 مورخ 1396/9/27 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت تعاريف تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري وحيديه 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1399/6/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران استان زنجان 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مفاد تبصره (1) ماده 13 الحاقي به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوبه 1400/2/26 به شماره 19732/ت53994هـ 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر زنجان مورخ 1399/6/23 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 اصلاح آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و... 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اصلاحيه بند خ ماده يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 1397/3/2 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي يزد 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين در سال 1399 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فصل بيست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري فيروزكوه 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6-3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 51، 47، 41 و 39 از تعرفه عوارض سال‌هاي 1395 الي 1398 شهرداري همدان 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/82019 مورخ 1399/4/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 صورتجلسه شماره 161- 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 بخشنامه شماره 7821- 1389/5/2 سازمان امور مالياتي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/14- 1398/5/16 دادستان كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 53 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 89244/ت34764ك مورخ 87/6/3 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 شوراي اسلامي شهر مشهد 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2/13 ابلاغيه نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه با شماره 1083984 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه چهارصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر رشت مورخ 1391/9/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 72225/320 مورخ 1399/6/15 دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هيئت وزيران شماره 28253/ت 57542هـ مورخ 1400/4/8 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 جلسه شماره 24/هـ/96 مورخ 1396/7/16 هيئت عامل بيمه مركزي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه مبارزه با بيماري‌هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها مصوب 1390/12/7 هيئت وزيران 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 543420 مورخ 1398/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1400 شهرداري گرگان 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه خريد، نگهداري، عرضه سهام خزانه مصوب 1394/4/15 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >2625247654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-