عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >19181715141312321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به شماره 1015 مورخ 1382/10/21 (بند7) و بخشنامه شماره 110/1986/م مورخ 1383/4/24 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8310/8350440 مورخ 1383/9/12 شهردار تهران 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 420/14/225/2511ف مورخ 78/4/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 302034 مورخ 81/10/10 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورزي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 26 و تبصره 2 آن از تصويب‌نامه شماره 72784ت35774ك مورخ 1385/6/21 كميسيون هيئت دولتي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 91260/5886 مورخ 1385/2/18 و شماره 36856/160932 مورخ 1385/12/5 و 36856/5065 مورخ 1385/1/20 گمرك ايران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 - 3 بخشنامه شماره 15 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي محمداعظم بختيار 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كد 596 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (بخشنامه شماره 5790 مورخ 1378/4/20 بانك مسكن) توسط آقاي امير تيمور تاجميري با وكالت آقاي كورش گودرزي 1387/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره 3/10007 مورخ 80/12/8 بيمه مركزي ايران (شقوق يك - 2 و 3) توسط آقاي علي اصغر محمدي نژاد 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي توسط آقاي امين كرمي 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌هاي آن 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور توسط آقاي سيدحسين امام 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2840 مورخ 1373/5/29 ، شماره 1205 مورخ 1375/2/24 ، شماره 234 مورخ 1374/1/27 ، شماره 678 مورخ 1381/6/5 و شماره 127 مورخ 1380/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي بهروز شاكري راد 1386/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت آخر بند يك صورتجلسه مورخ 1374/12/7 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9-2 بخشنامه شماره 902/1/140 مورخ 1379/3/31 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح توسط آقاي اله كرم فرهمند صابر 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر توسط آقاي محمد ايمانيان 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 7 تصويب‌نامه شماره 9288/ت 26490 هـ مورخ 1381/03/04 هيئت وزيران توسط آقاي قاسم نجّار 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصوير نامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هيئت وزيران توسط آقاي موسي مولاورديخاني 1386/01/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 9 مصوبه مورخ 1382/12/23 شوراي اسلامي شهر اصفهان توسط آقايان سعيد بابايي، غلامحسين جعفري خاكستري، احمد داوري و ابوالقاسم داوري با وكالت آقاي سيد محمد هادي مهدوي 1386/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند الف - 2 دستور العمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/28 مصوبه جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/01/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1385/2/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط آقاي غلامرضا فرخنده 1385/11/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1-32-4) و (2-23-4) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزير نيرو توسط آقاي سعيد روا 1385/10/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قيد 24-24 دستورالعمل ساماندهي و يكنواخت سازي پاسگاههاي انتظامي خراسان توسط آقاي محسن صادقي نژاد 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 1371/9/7 شوراي پول و اعتبار در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تأديه توسط آقاي رمضانعلي روزپيكر 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 52/57283 سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي عبدالرضا رسولي 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 15/41/715/50359 مورخ 1380/11/23 و 15/53/473/15907 مورخ 1380/4/4 معاون انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت توسط بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند خ ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1385/05/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 1377/4/30 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال 1384 (بند د قسمت 2-2) 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 63 مصوبه مورخ 79/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه توسط آقاي پرويز نوري با وكالت آقاي كريم مقبل 1385/05/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شوراي تأمين استان خراسان (خراسان رضوي) 1385/04/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/9/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 81/5/27 شركت پشتيباني و امور دام وزارت جهاد كشاورزي 1385/02/31 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4-3 دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 1006/361د/ب مورخ 1379/1/29 شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني 6/145459/س مورخ 81/11/6 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 821 مورخ 83/10/19 شوراي اسلامي شهر آباده 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/7/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 1688=24/1-1208-13/4 مورخ 81/3/26 و 935=24/1-1208-13/4 مورخ 1382/10/2 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/02/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 تصويب‌نامه شماره 58352/ت25960 مورخ 80/12/22 هيئت وزيران 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 39 آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن ثابت 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده اي 1384/12/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 45068/250 مورخ 1372/323 معاون وزير نيرو در امور آب 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند «د» ماده يك دستورالعمل در خصوص ماده 4 آيين تسهيلات آموزشي دانشگاه تهران 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مكرر ضوابط واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهر طبس مصوب وزارت مسكن و شهرسازي 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانك مركزي 1384/11/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1384/11/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه نمايش برنامه‌هاي ويديويي مصوب 1372 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >19181715141312321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-