عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص دستورالعمل شماره 12/1/3313 مورخ 2/ 12/ 61 با موضوع استمرار قانون اصلاحات ارضي دوره طاغوت 1363/04/21
نظارت شرعي در خصوص ماده 18 قانون گذرنامه 1363/04/19
نظارت شرعي در خصوص اعطاي زمين‌هاي تحت مديريت بنياد مستضعفان به سازمان زمين شهري 1363/04/13
نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت تخريب مسجدِ در معرض ويراني براي بازسازي با موازين شرع 1363/02/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 2 لايحه متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع (مصوب 1361/7/24 شوراى انقلاب اسلامى) 1363/02/04
نظارت شرعي در خصوص دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني 1362/08/25
نظارت شرعي در خصوص آراء صادره از سوي هيئت‌هاي حل اختلاف كار 1362/08/12
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 58/4/10 و تبصره الحاقي آن مصوب 58/4/24 و قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت مصوب 58/5/20 هيئت دولت موقت توسط ديوان عدالت اداري 1362/04/05
نظارت شرعي در خصوص تجديدنظر در حكم حاكم شرع 1362/04/05
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها 1362/02/15
نظارت شرعي در خصوص مصوبه مورخ 1358/2/4 درخصوص تجديد قراراد اجاره در اراضي و املاك موقوفات 1361/12/23
نظارت شرعي در خصوص تصرف در اصل وام ربوي 1361/12/10
نظارت شرعي در خصوص قابل تعزير بودن صادر كننده چك بلامحل 1361/12/09
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه معاملات سازمان قند و شكر(استرداد مبلغ سپرده) 1361/12/08
نظارت شرعي در خصوص مواد 731 به بعد قانون آيين دادرسي مدني در مورد مرور زمان 1361/11/27
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه انتظامي نظام پزشكي 1361/11/19
نظارت شرعي در خصوص آراء هيئت هاي حل اختلاف قانون كار 1361/11/19
نظارت شرعي در خصوص قانون كالاي متروكه مصوب 58/12/18 شوراي انقلاب 1361/11/18
نظارت شرعي در خصوص ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361/7/21 1361/09/29
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30/ 3/ 61 هيئت وزيران 1361/09/20
نظارت شرعي در خصوص ارجاع دعوي به داوري 1361/09/10
نظارت شرعي در خصوص تصرفات اراضي 1361/09/01
نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي 1361/08/03
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم و آيين نامه اجرايي آن مصوب شوراي انقلاب اسلامي 1361/07/24
نظارت شرعي در خصوص قانون [جلوگيري از] تصرف عدواني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/07/19
نظارت شرعي در خصوص چگونگي اجراي قوانين قبل از انقلاب 1361/07/17
نظارت شرعي در خصوص ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 1361/06/03
نظارت شرعي در خصوص خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي 1361/04/08
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازة گوشت‌فروشي مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب با موازين شرع 1361/02/22
نظارت شرعي در خصوص مجموعه قوانين جزايي و مدني 1360/11/15
نظارت شرعي در خصوص صدور گواهي عمران و ابطال سند به نفع خريدار درخصوص زمين‌هاي مشكوك به باير بودن تا تعيين تكليف از طرف محاكم صلاحيت‌دار 1360/05/29
نظارت شرعي در خصوص بخشنامه شماره 15972/ 1 مورخ 4/ 12/ 1359 وزير مسكن و شهرسازي 1359/12/26
نظارت شرعي در خصوص قسمتي از آيين نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري 1359/11/15
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات مصوبه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/ 5/ 58 1359/11/14
تعداد كل رديف : 134 
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-