شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تجديدنظر در حكم حاكم شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/03/31 نامه قوه قضائيه  
1362/04/05 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1362/05/27 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/04/11 بخشنامه شوراي عالي قضايي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-