شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اعطاي زمين‌هاي تحت مديريت بنياد مستضعفان به سازمان زمين شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/02/24 نامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  
1363/04/13 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
متن فرمان امام جهت تشكيل بنياد مستضعفان  
1362/09/29 ‌رأي شماره 8 ديوان عدالت اداري در مورد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و ابطال موادي از آن  
1363/02/02 متن نامه شماره شماره 31148/ 155 /3 مورخ 2 /2 /1363 بنياد مستضعفان استان مازندران  
1363/02/16 متن پاسخ شوراي‌عالي قضايي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-