شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات مصوبه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/ 5/ 58

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/14 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1358/05/22 مقررات تشخيص اراضي موات و عمران و آبادي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-