شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قسمتي از آيين نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/15 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1369/11/15 نامه دولت  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-