شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آراء هيئت هاي حل اختلاف قانون كار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/11/16 نامه دولت  
1361/11/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1361/06/06 بخشنامه وزارت كار و امور اجتماعي  
1362/08/07 نامه شوراي عالي قضائي  
1362/08/12 نامه شوراي نگهبان  
1362/08/24 نامه شوراي عالي قضائي  
1362/08/25 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-