شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص چگونگي اجراي قوانين قبل از انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/17 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1361/08/03 نامه شوراي نگهبان  
1361/09/29 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1361/12/02 نامه به شوراي عالي قضائي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-