شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تصرفات اراضي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/03 نامه قوه قضائيه  
1361/09/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-