شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/07/27 مصوبه هيات وزيران  
1393/08/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/08/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/09/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/08/28 بيست و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-