شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/15 مصوبه هيات وزيران  
1395/03/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/03/18 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/02/29 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/2/29 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-