شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/13 مصوبه هيات وزيران  
1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1395/03/03 نامه دولت  
1395/05/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/04/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/4/30 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-