شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/03/04 مصوبه هيات وزيران  
1393/04/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/05/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1393/06/26 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1393/07/09 جدول تطبيقي  
1393/07/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/07/29 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1393/08/10 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/18 سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/04/25 چهاردهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/05/01 پانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/07/30 بيست و دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-