شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/14 مصوبه هيات وزيران  
1396/05/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/19 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/05/11 بيست و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-