شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/06/26 مصوبه هيات وزيران  
1393/07/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/07/29 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/08/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1393/08/18 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1393/09/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1393/09/27 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/07/30 بيست و دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/08/14 بيست و سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-