شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/09/22 مصوبه هيات وزيران  
1396/10/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-