شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/09/22 مصوبه هيات وزيران  
1396/10/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-